بازار فولاد داخلی ، نیازمند شفافیت ، نظارت

به گزارش آرگون فولاد ایرانیان: التهابات نامتناسب بازار فولاد داخلی ایران طی هفته ی گذشته، و هم چنین نابه سامانی های بوجود آمده دربازار میلگرد و تیرآهن ودر مجموع در این حوزه، به طور کلی ومخصوصا قیمت تیرآهن تولیدی تمامی شرکتها ، ازجمله تیراهن اصفهان و میلگرد ابهر را تحت تاثیر شدید خود قرار داد. […]